Kontaktujte nás: +420 733 591 440; +420 775 553 410 | obchod@inter-cast.cz
0 Kč

Vážení zákazníci, obchodní partneři, zaměstnanci, spolupracovníci,

společnost INTER CAST s.r.o. (dále jen „společnost INTER CAST“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost INTER CAST zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti INTER CAST (www.Inter-cast.cz nebo www.medi-gloves.com), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti INTER CAST dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, novinářů apod.).

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost INTER CAST protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost INTER CAST sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny Schwarz, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost INTER CAST následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

  • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti INTER CAST navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • případný dotaz návštěvníka;
  • kód odpovědi http;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.


2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost INTER CAST za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti INTER CAST rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost INTER CAST za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost INTER CAST zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost INTER CAST zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

2.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost INTER CAST sama.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti INTER CAST (viz výše), tak e-mailem na adresu společnosti. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti INTER CAST možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

3.1. V případě nákupu zboží v na www.inter-cast.cz bude společnost INTER CAST zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost INTER CAST provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

3.3. Společnost INTER CAST bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

3.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost INTER CAST provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost INTER CAST osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

3.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti INTER CAST, zpracovává společnost INTER CAST dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti INTER CAST spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

3.6. Zpětnou vazbu bude společnost INTER CAST zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti INTER CAST. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu společnosti INTER CAST zaslán zákazníkům vždy dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.

3.7. Společnost INTER CAST bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

4. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

4.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.inter-cast.cz nebo medi-gloves.com bude společnost INTER CAST zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost INTER CAST zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů INTER CAST), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

5 .Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

5.1. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti INTER CAST bude společnost INTER CAST zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost INTER CAST zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti INTER CAST). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti INTER CAST dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost INTER CAST nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5.2. Pokud bude společnosti INTER CAST uplatněna reklamace výrobku, bude společnost INTER CAST zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti INTER CAST, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost INTER CAST osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti INTER CAST reklamaci vyřídit.

5.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost INTER CAST sama příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost INTER CAST oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost INTER CAST takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká.

6. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

6.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost INTER CAST na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

6.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

6.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace Cookies:
1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".
1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení
Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění Cookies:
1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“
1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Google Analytics a Google Adwords

6.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost INTER CAST službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

6.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti INTER CAST nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

6.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

6.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

(i) kliknutím na následující odkaz , čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

(ii) instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde . Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

6.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost INTER CAST i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

6.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti INTER CAST vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Remarketing

6.14. Společnost INTER CAST využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:

(i)ZBOŽÍ.CZ od společnost Seznam cz, a.s. (www.seznam.cz). Užití tohoto pixelu můžete zamezit kliknutím na následující odkaz [ www.imedia.cz ].

7. Zpracování osobních údajů v případě škodních událostí

7.1. Ačkoliv se společnost INTER CAST snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti INTER CAST určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí v sídle/prodejně společnosti INTER CAST).

7.2. V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti INTER CAST pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou společnost INTER CAST může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

7.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost INTER CAST sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je společnost INTER CAST oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost INTER CAST takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil.

8. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

8.1. Při zpracování osobních údajů společností INTER CAST nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost INTER CAST zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

8.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost INTER CAST zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost INTER CAST zpracovává;
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů;
(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

8.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost INTER CAST zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti INTER CAST.

8.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost INTER CAST zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti INTER CAST jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 9.

8.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost INTER CAST zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

9. Kontaktní údaje správce osobních údajů

9.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

INTER CAST s.r.o.

IČ:               05136423
sídlo:           Betonářská 221, 712 00 Ostrava - Muglinov

Zápis v OR:   spisová značka C 66318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Tel.:             +420 724 325 300

Toto prohlášení o ochraně soukromých údajů je platné a účinné od 25. 5. 2018.